35 Telok Blangah Rise #01-285 Singapore 090035

info@gasacademy.com.sg

6742 1183

THI VAI TERMINAL – THE HIGHLIGHT OF PVGAS
Thi Vai Terminal (PV GAS Vung Tau Terminal) is an important link in the chain, continuously operating in Bach Ho and Nam Con Son gas pipeline, with the capacity of 45% of total LPG storage capacity in the country, making an important contribution in implementing the task of ensuring national energy security and stabilizing the LPG market in the country.

PV GAS Vung Tau Terminal is located in Tan Phuoc Commune, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province, operated since 2000. It is the largest Liquefied Petroleum Gas (LPG) and condensate storage in Vietnam aiming to store, export/import LPG, condensate products of Dinh Co Gas Processing Plant; Condensate of Nam Con Son Gas Plant and LPG import resource for ships and tanker trucks transporting to households.


In addition, PV GAS Vung Tau Terminal also provides VCM chemical import services to Phu My Plastics and Chemicals Co., Ltd (AGC Chemicals Viet Nam); import/export of petroleum products for PV Oil Phu My; exploit port services to customers as ships, tanker trucks and Cai Mep Industrial Zone.


Currently, PV GAS Vung Tau Terminal manages and operates: LPG pressurized storage (LPG and condensate of Cuu Long/Nam Con Son basin); LPG refrigerated imported from abroad; Go Dau storage (in Dong Nai Province) and auxiliary equipment; LPG charging station for Thi Vai tanker truck; product export/import port by ships with the capacity up to 60,000 DWT. Particularly, the LPG storage system with capacity of 75,000 tons (accounting for 45% of the total LPG storage capacity in Vietnam).


PV GAS Vung Tau Terminal is applied advanced technology and modern equipment, satisfying the strict requirements on safety and fire and explosion prevention. At present, PV GAS Vung Tau Terminal has applied and received the certificates of: Quality Management ISO-9001, OHSAS-18001 Safety by TUV Group in German since 2004 and re-assessed and certified by BSI every year; deploy and apply ISO 14001 standard, re- assessed and certified by BSI every year; issued a Certificate of Port Conformity by the Maritime Administration pursuant to the ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code); is a member of the Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) since 2009 - PVGAS applies Ship Vetting Policy under the guidelines of OCIMF (Ship Inspection Report - SIRE) for conducting the ship safety inspection for about 100 international ship turns/year.


Thanks to a serious, systematic security and safety maintenance, during the operation, PV GAS Vung Tau Terminal operates continuously, fulfills its assigned tasks, constructs and maintains the Safety - Quality - Effectiveness culture. Every year, PV GAS Vung Tau Terminal receives an average of over 1,000 ship turns and about 20,000 tanker trucks. The output of goods exported/imported through the port contributes about 50% of LPG demand to Vietnam’s domestic market (about 1 million tons/year), about 1/3 of material in PVC resin grain production in Vietnam (about 170,000 tons/year). In addition, 100% of condensate products from PV GAS, TNK/Rosneft and Bien Dong DPOC is outputted with the volume of 150,000 tons/year through the port (these are the only two condensate producers in Vietnam at present).


____________________________________________________________


Kho cảng Thị Vải (Kho cảng PV GAS Vũng Tàu) là mắt xích quan trọng, hoạt động liên tục trong dây chuyền khí Bạch Hổ, Nam Côn Sơn, với sức chứa tương đương 45% tổng công suất kho chứa LPG cả nước, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bình ổn thị trường LPG trong nước.

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu nằm trên địa bàn xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được vận hành từ năm 2000, là kho chứa khí hóa lỏng (LPG), xăng nhẹ (condensate) lớn nhất Việt Nam, có nhiệm vụ chính là tàng chứa, xuất/ nhập các sản phẩm LPG, condensate của Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố; Condensate của Nhà máy khí Nam Côn Sơn và nguồn LPG nhập khẩu cho các tàu và xe bồn, vận chuyển đến các hộ tiêu thụ.


Ngoài ra, cảng PV GAS Vũng Tàu còn thực hiện các dịch vụ nhập hóa chất VCM cho Công ty Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ (AGC Chemicals Viet Nam); Xuất/nhập sản phẩm xăng, dầu cho Công ty PV Oil Phú Mỹ; Khai thác dịch vụ cảng hướng tới các khách hàng tàu, xe bồn và khu công nghiệp Cái Mép.

Hiện tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu quản lý và vận hành: Kho định áp (LPG và condensate bể Cửu Long/Nam Côn Sơn); Kho LPG lạnh nhập khẩu từ nước ngoài; Kho LPG Gò Dầu (tại Đồng Nai) và các thiết bị phụ trợ; Trạm nạp LPG xe bồn Thị Vải; Cầu cảng xuất/nhập sản phẩm bằng tàu với tải trọng lên tới 60.000 DWT. Đặc biệt, hệ thống kho chứa LPG sức chứa 75.000 tấn (chiếm khoảng 45% tổng công suất kho chứa LPG tại Việt Nam).


Kho cảng PV GAS Vũng Tàu được áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và phòng chống chảy nổ. Hiện nay, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đang áp dụng và đã nhận được các chứng chỉ: Quản lý chất lượng ISO-9001, An toàn OHSAS -18001 do tập đoàn TUV của Đức cấp từ năm 2004 và BSI đánh giá và chứng nhận lại hàng năm; Triển khai, áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001, đã được công ty BSI đánh giá chứng nhận lại hàng năm; được Cục Hàng hải cấp giấy chứng nhận phù hợp của Cảng biển theo Bộ luật ISPS (Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và cảng biển); Là thành viên của Diễn đàn công ty dầu mỏ quốc tế (OCIMF) từ năm 2009 – PVGAS áp dụng chính sách Thanh kiểm tra tàu (Ship Vetting Policy) theo hướng dẫn của OCIMF (Ship Inspection Report - SIRE) trong thực hiện kiểm tra an toàn tàu cho khoảng 100 lượt tàu tuyến quốc tế/năm.


Nhờ duy trì công tác đảm bảo an ninh, an toàn một cách nghiêm túc, có hệ thống, nên trong suốt quá trình hoạt động, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu vận hành liên tục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và duy trì nền văn hoá An toàn - Chất lượng - Hiệu quả. Hàng năm, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu xuất nhập trung bình cho trên 1.000 chuyến tàu và khoảng 20.000 xe bồn, sản lượng hàng xuất/nhập qua kho cảng đóng góp khoảng 50% nhu cầu LPG cho thị trường nội địa Việt Nam (khoảng 1 triệu tấn/năm), khoảng 1/3 nguyên liệu để sản xuất hạt nhựa PVC tại Việt Nam (khoảng 170.000 tấn/năm). Ngoài ra, thực hiện xuất 100% sản phẩm condensate của PV GAS, TNK/Rosneft và Bien Dong DPOC với khối lượng khoảng 150.000 tấn/năm (đây là hai nhà sản xuất condensate duy nhất hiện nay tại Việt Nam).


The above data shows that the investment in construction and efficiently operation of PV GAS Vung Tau Terminal  has contributed significantly to PV GAS to expand the market, be active in business and hold the market share to coordinate the source of goods with large storage capacity, increase the storage capacity, contribute to ensuring the national energy security, enhancing the position and affirming the leading position of PV Gas on the LPG supply market in Vietnam as the developing orientation that Vietnam Oil and Gas Group has planned.

Not only that, with the strategic position in the gas collecting, transporting, processing and supplying chain, PV GAS Vung Tau Terminal has contributed to ensuring the safe LPG supply and consumption throughout the country, helping improve the gas value chain of Vietnam more perfect, contributing to the completion of the infrastructure system of the gas industry in the Southern key economic zone, the biggest LPG demand zone in the whole country. Moreover, the operation of the storage has created more jobs for a certain workforce in the locality.


Oct-2000: PVGAS Vung Tau Terminal put into operation.

Apr-2008: Operating Chelsea Bridge.

Apr-2009: Operating Thi Vai LPG charging station.

Mar-2010: Operating Go Dau LPG Storage.

Feb-2013: Operating LPG refrigerated (imported from abroad) storage.


Nowadays, at PV GAS Vung Tau Terminal, there are 125 employees who are experienced in working with major oil and gas corporations in the world (BP, TNK/Rosneft, Petronas, Knoc, ONGC, Total, ...) and LPG fleet managed and operated by foreign ship owners; and the leading petroleum enterprises in Vietnam such as SaiGonPetro, PV OIL, Petrolimex, PV Trans, etc. PV Gas Vung Tau Gas Processing Company (KVT), a unit assigned by PV GAS to directly manage and operate the storage, always ensures a safe working environment, respects and complies with safety, health and environmental standards. Company employees are equipped with the knowledge of safety and labor protection with high standards to perform work. Besides, KVT/PVGAS also pays much attention to developing a human resource management system with more and more effective in accordance with the world’s best standards as well as developing a distinct corporate culture: Connectivity - Civilization – Responsibility, to develop quality human resources, professional knowledge, foreign language proficiency to satisfy the working environment of the world, towards the goal of developing a professional working environment - as the basis for KVT/PVGAS to continue to grow stronger in the future.


In the next period, along with the strong development of the gas industry, in the trend of international economic integration, to continue carrying out the important tasks that the Government and Vietnam Oil and Gas Group assigned to PV GAS, that is to increase the capacity of receiving, storing and distributing gas to satisfy the increasing gas demand and to supplement the future gas supply when the domestic supply source decreases, ensuring the national energy security, PV GAS continues to build the Thi Vai LNG Storage Phase 1 with a capacity of 1 million tons/year, expected to put into operation in 2021 and expand to 3-5 million tons/year, after that, with LNG materials imported from overseas supplying to power plants in the Southeast; and product storage of Nam Con Son 2 project phase 2 with LPG capacity of 300,000 tons/year and condensate capacity of 170,000 tons/year, expected to put into operation from 2021. 


With 28 years of experience in developing and understanding mission as the leading company in management, safe and efficient operation in the field of gas processing assigned by PVGAS, the KVT employees will make further efforts to operate the Thi Vai Port Storage safely, effectively and continue to be the highlight of PVGAS.


______________________________________________________________________Những con số trên cho thấy, việc đầu tư xây dựng và vận hành hiệu quả Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã góp phần quan trọng giúp PV GAS mở rộng thị trường, chủ động trong kinh doanh và nắm giữ thị phần để điều phối nguồn hàng có sức chứa lớn, tăng khả năng tồn trữ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao vị thế và khẳng định vị trí hàng đầu của PV GAS trên thị trường cung cấp LPG tại Việt Nam như định hướng phát triển mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoạch định.


Không những vậy, với vị trí chiến lược trong chuỗi thu gom, vận chuyển, chế biến, cung cấp khí, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã góp phần đảm bảo cho việc cung cấp, tiêu thụ một cách an toàn LPG trên toàn đất nước, làm cho chuỗi giá trị khí của Việt Nam hoàn thiện hơn, góp phần hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực có nhu cầu tiêu thụ LPG lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động của kho cảng cũng đã tạo thêm công ăn việc làm cho một lực lượng lao động nhất định tại địa phương.


Tháng 11-2000: Kho cảng PV GAS Vũng Tàu chính thức vận hành.

Tháng 4-2008: Vận hành tàu nổi Chelsea Bridge.

Tháng 4-2009: Vận hành trạm nạp LPG Thị Vải.

Tháng 3-2010: Vận hành kho LPG Gò Dầu.

Tháng 2-2013: Vận hành Kho LPG lạnh nhập khẩu LPG từ nước ngoài.


Hiện nay, tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu có 125 CBCNV, đây là đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới (BP, TNK/Rosneft, Petronas, Knoc, ONGC, Total,…) và đội tàu LPG được quản lý và khai thác bởi các chủ tàu nước ngoài; và các Doanh nghiệp dầu khí hàng đầu tại Việt Nam như SaiGonPetro, PV OIL, Petrolimex, PV Trans,… Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) đơn vị được PV GAS giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành Kho cảng luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường. Cán bộ công nhân viên Công ty được trang bị kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động đầy đủ với chuẩn mực cao để thực hiện công việc. Bên cạnh đó, KVT cũng rất chú trọng tới xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, hệ thống quản lý ngày càng hiệu quả hơn theo các chuẩn mực tốt nhất của thế giới cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp riêng biệt, với các tiêu chí “Kết nối - Văn minh - Trách nhiệm” để phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng, có kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ đáp ứng theo môi trường làm việc thế giới, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp – là cơ sở để KVT tiếp tục phát triển mạnh hơn trong tương lai.


Trong giai đoạn tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp khí, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho PV GAS là tăng cường khả năng tiếp nhận, tàng trữ và phân phối khí, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng và bổ sung nguồn cung cấp khí trong tương lai khi sản lượng khai thác từ nguồn cung trong nước sụt giảm, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, PV GAS tiếp tục triển khai xây dựng Kho LNG Thị Vải giai đoạn 1 với công suất 1 triệu tấn/năm, dự kiến đi vào vận hành trong năm 2021 và mở rộng lên 3-5 triệu tấn/năm sau đó với nguồn nguyên liệu nhập khẩu LNG từ nước ngoài cung cấp cho các nhà máy điện tại khu vực Đông Nam Bộ; và kho chứa sản phẩm của dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 với công suất chứa LPG 300.000 tấn/năm và condensate 170.000 tấn/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2021. 


Với bề dày kinh nghiệm 28 năm hình thành phát triển và hiểu rõ sứ mệnh là đơn vị  chủ lực về quản lý, vân hành an toàn, hiệu quả các công trình trong lĩnh vực chế biến khí được PVGAS giao, tập thể Người lao động KVT sẽ nỗ lực hơn nữa trong tương lai để vận hành công trình Kho cảng Thị Vải an toàn, hiệu quả và tiếp tục duy trì là điểm sáng của PVGAS.